ผ้าไตรจีวร

   

การถวายสังฆทาน ด้วยปัจจัยต่างๆ แด่พระสงฆ์ ของที่ถวายหากมีคุณค่าต่อพระศาสนามาก ก็ยิ่งได้อานิสงส์ผลบุญมาก ซึ่งในบรรดาสิ่งของที่เรามักนำไปถวายพระนั้น ที่คิดว่าได้บุญมากมีหลายสิ่ง แต่มีอยู่ 3 สิ่งที่ เรามักนิยมถวายพระกันคือ
 
บาตรพระ สำหรับพระสงฆ์ใช้ในการบิณฑบาต เป็นสิ่งจำเป็น ใครถวายบาตรเป็นทานย่อมได้ผลบุญมาก
 
พระพุทธรูป (แบบ 5 หรือ 9 นิ้ว ) เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่เราถวายแด่วัด เพื่อให้คนเคารพกราบไหว้ และระลึกถึงคุณพระพุทธองค์ ใครถวายพระพุทธรูปย่อมได้อานิสงส์มาก
 
ผ้าไตรจีวร สำหรับพระภิกษุสงฆ์ห่มคลุมร่างกาย และเป็นสัญลักษณ์ของพระสงฆ์ เพื่อพระสงฆ์จะได้สามารถทำสังฆกรรมได้ หากใครถวายผ้าไตรจีวรได้รับอานิสงส์มากเช่นกัน
 
หากเราได้ถวายทั้ง 3 อย่างนี้ ย่อมได้รับอานิสงส์เอนกอนันต์
 
แต่ด้วยเราท่านอาจจะมีทุนทรัพย์จำกัดคงไม่อาจจัดหา 3 สิ่งนี้มาถวายในคราวเดียวได้ และที่สำคัญ  3 สิ่งนี้มีมูลค่าเป็นตัวเงินค่อนข้างสูงสำหรับผู้มีรายได้จำกัด และราคาที่ตามร้านจำหน่ายนั้น 3 สิ่งนี้ มีราคาใกล้เคียงกันมาก 
 
หากจะต้องเลือกถวายอย่างเดียว ควรเลือกถวายสิ่งใดให้เกิดบุญสูงสุด นั่นก็คือ ผ้าไตรจีวร
 
ผ้าไตร เป็นเครื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์ซึ่งเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าบุคคลนี้ได้ถือครองเพศบรรพชิตและสามารถเข้าทำสังฆกรรมในบวรพระพุทธศาสนาได้ และพระสงฆ์ย่อมเป็นเนื้อนาบุญของโลกที่ยอดเยี่ยมอันยังบุญกุศลให้เกิดแด่ผู้ได้ถวาย และผ้าไตรจีวร เป็นดั่งธงชัยแห่งพระอรหันต์ ผู้บรรลุพระอรหันต์ต้องมีผ้าไตรจีวรห่มคลุม มิเช่นนั้นจะต้องสิ้นชีพภายใน 7 วัน 

หากเราได้ถวายผ้าไตร หากภิกษุรูปนั้นเมื่อได้เข้าสู่อรหันตมรรค ก็มีผ้าไตรที่เราถวายนี้เป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นพระอริยบุคคลโดยสมบูรณ์

ส่วนบาตรพระนั้น แม้จะจำเป็นแต่น้อยกว่าผ้าไตร เพราะหากพระสงฆ์ไร้จีวรห่มคลุมก็ไม่อาจใช้บาตรพระออกบิณฑบาตรได้ และพระสงฆ์สามารถรับของที่เขานำมาถวายและอาหารคือรับการประเคนโดยไม่ใช้บาตรได้ 
 
ส่วนพระพุทธรูป เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้คนได้ระลึกและกราบไหว้ ให้เกิดพุทธานุสติ ซึ่งเราสามารถระลึกในพระปํญญาคุณ พระมหากรุณาคุณและพระบริสุทธิคุณของพระองค์โดยที่ไม่มีพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ และพระพุทธรูปในสมัยพุทธกาลก็ไม่ได้ถูกบัญญัติให้สร้างขึ้นจากพระพุทธองค์ แต่ถูกสร้างขึ้นอย่างชัดเจนและแพร่หลายภายหลังพุทธกาล
 
**ไตรจีวรเป็นสิ่งจำเป็นกับพระสงฆ์ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลจวนจนถึงปัจจุบัน แม้แต่พระพุทธองค์ต้องทรงห่มผ้าไตรจีวรเช่นกัน แต่ทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่ศรัทธาของท่านด้วยจะเลือกถวายสิ่งใด 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.thaijobsgov.com