เจดีย์ทองเหลือง                          เจดีย์
เล็ก AQQQ
กลาง AAQQ
ใหญ่ AWQQ