ทำบุญช่วงวิด

ทำบุญช่วงวิด

ข้อปฏิบัติสำหรับทางวัด

1. พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

2. จัดเตรียมอ่างล้างมือ สบู่ พร้อมภาพแนะนำการล้างมือ 7 ขั้นตอน

3. จัดเตรียมโต๊ะสำหรับวางของใส่บาตร

4. กำหนดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

5. จัดสำรับหรือของถวายพระเป็นชุด

6. กำหนดเส้นทางเดินรับบาตร ให้เดินทางเดียว โดยให้เว้นระยะห่าง 2 เมตร

7. พระภิกษุสงฆ์ฉันสำรับแยกจากพระภิกษุสงฆ์รูปอื่น ๆ

8. หากพระภิกษสงฆ์มีอาการเจ็บป่วยต้องพบแพทย์ทันทีและงดปฏิบัติศาสนกิจ


ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาทำบุญที่วัด เพื่อเป็นพระพุทธบูชา

1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านและไปทำบุญที่วัด

2. เมื่อมาถึงวัด วางของที่ใส่บาตรบนโต๊ะที่จัดเตรียมไว้

3. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนร่วมศาสนพิธี

4. เมื่ออยู่ในวัดให้เดินเว้นระยะห่าง 2 เมตร

5. จัดเตรียมอาหารตักบาตรให้พอดีสำหรับพระสงฆ์ 1 รูป/1 มื้อ

6. นั่งตามจุดที่กำหนด และคำนึงถึงการถ่ายเทของอากาศ

7. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนกลับบ้าน

8. ไม่พูดคุยเสียงดัง เยกรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มจากผู้อื่น


ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

ที่มา : อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช