ระฆังใบโพธิ์ทองเหลือง


ขนาด

3 cm.

4 cm.

5 cm.

6 cm.

7 cm.

8 cm.

9 cm.

10 cm.

12 cm.

15 cm.