อาสนะพับลำดับ รายการ สี รหัส
       
1 อาสนะพับ เหลือง WZQ
       
2   แดง WZQ