บังแทรกลงยาขนาด

2"      5 x 18 cm.

3"      7.5 x 37 cm.

4"      10 x 44 cm.

5"      (ทองลงยา)

9"      (ทองลงยา)

10"     (ทองลงยา)

12"     (ทองลงยา)