โพธิ์กะไหล่ ใบใหญ่
                          ขนาด
   
3 ชั้น            (สูง 13 cm.)
   
4 ชั้น   (สูง 21 cm.)
   
5 ชั้น   (สูง 30 cm.)
   
7 ชั้น   (สูง 36 cm.)
   
9 ชั้น   (สูง 48 cm.)
   
9 ชั้น   (สูง 80 cm.)
   
9 ชั้น   (สูง 1.0 m.)
   
9 ชั้น  (สูง 1.5 m.)